Homepage / Opslagtanks en mestbassins
Introductie

Opslag in tanks
E
en tank kan worden aangetast door de vloeibare brandstoffen die erin worden opgeslagen. Door lekkage van de tank kan de bodem verontreinigd raken. Daarom moet een tank periodiek gecontroleerd worden. Afhankelijk van de soort tank (staal, kunststof, enkel- of dubbelwandig, coating) gelden er verschillende eisen op grond van de milieuregels.

De richtlijnen PGS 28 en PGS 30 (PGS = Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) bevatten voorschriften voor de opslag van vloeibare brandstoffen in  ondergrondse (PGS 28) respectievelijk  bovengrondse (PGS 30) tanks, alsmede voorschriften voor het afleveren van brandstoffen aan voertuigen.

Sinds 1 maart 2014 zijn de voorschriften uit PGS 28 en PGS 30 zoveel mogelijk  in de Activiteitenregeling verwerkt.

Klik hier voor de tabel 'belangrijkste wijzigingen bodem en keuring’. Dit is een overzicht van de meest in het oog springende gevolgen van deze actualisatie.

Er gelden ook PGS-richtlijnen voor de opslag van andere gevaarlijke stoffen dan vloeibare brandstoffen. Relevant kunnen zijn bijvoorbeeld de PGS 15 (opslag verpakte gevaarlijke stoffen), de PGS 25 (inpandig afleveren van aardgas) en de PGS 19 (opslag van propaan/butaan).

De PGS-richtlijnen zijn te raadplegen op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

Opslag mest
Voor mestopslag in de agrarische sector gelden specifieke eisen. Te veel stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw kunnen het oppervlaktewater en grondwater vervuilen. In (kunst)mest zit stikstof en fosfor. Als te veel van die stoffen in de bodem terecht komen, vermindert de filterfunctie van de bodem. In gebieden met intensieve veehouderij raakt de biodiversiteit in de bodem verminderd.

Sinds 1 januari 2014 is het mestbeleid gewijzigd: vanaf 2015 mag er niet meer fosfaat op het land gebracht worden dan het gewas kan opnemen. Hiertoe zijn de fosfaatgebruiksnormen in 2014 en 2015 aangescherpt.

Voorschriften voor de opslag van vaste en dunne mest zijn opgenomen in de omgevingsvergunning en/of het Activiteitenbesluit.