Mestopslag

Er zijn verschillende typen mestbassins: mestsilo’s, mestzakken, mestkelders en foliebassins. Mestbassins liggen al dan niet onder een gebouw.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer is van toepassing op het opslaan van drijfmest en digestaat in mestbassins die een gezamenlijke oppervlakte hebben van ten hoogste 750 vierkante meter of een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 2.500 kubieke meter. Voor inrichtingen met een groter mestbassin geldt een vergunningplicht op grond van de Wabo.

Het vul- en zuigpunt van een mestbassin moeten zich boven een lekbak bevinden. Een mestbassin en de afdekking moeten zijn uitgevoerd en aangelegd overeenkomstig BRL 2342 en zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring mestbassin. Uit deze kwaliteitsverklaring moet blijken dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en wat de referentieperiode mestbassins is. Ten minste vier weken voor het aflopen van de referentieperiode moeten het mestbassin en de afdekking worden beoordeeld en goedgekeurd door een erkende persoon of instelling conform BRL 2344. Bij goedkeuring wordt een nieuwe referentieperiode vastgesteld.

Alle mestbassins (met uitzondering van ondergrondse mestbassins zoals mestkelders) moeten worden gekeurd.