Homepage / Wet- en regelgeving / Meldingsplichtig
Meldingsplichtig

Uitgangspunt van de overheid is om zoveel mogelijk bedrijven onder algemene milieuregels te laten vallen. Het gaat dan om het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Afhankelijk van de activiteiten van een bedrijf is het hele Activiteitenbesluit (type A en B) of een deel ervan (type C, in combinatie met de omgevingsvergunning Milieu) van toepassing.

Voor veel bedrijven is het voldoende om bij oprichting, wijziging of uitbreiding van het bedrijf bij het bevoegd gezag de activiteiten te melden aan de overheid. Dit zijn de meldingplichtige bedrijven. Andere bedrijven hebben nog een vergunning nodig.

Het Activiteitenbesluit en de ministeriele regeling (Activiteitenregeling) stellen regels aan de milieuonderwerpen zoals bodembescherming, luchtemissies, lozingen, afvalscheiding en externe veiligheid. Deze zijn veelal per bedrijfsactiviteit beschreven. Voor alle bedrijven die dezelfde activiteiten verrichten gelden dezelfde regels, ongeacht de branche waartoe het bedrijf behoort.