Keuring mestbassins

De opslag van drijfmest en digestaat vindt plaats in ondergrondse of bovengrondse mestbassins.

Ondergrondse mestopslag
Ondergrondse mestbassins zijn bassins met een afdekking die als vloer fungeert. Mestkelders zijn ondergrondse mestbassins gelegen onder een (voormalig) dierenverblijf/stal, werktuigenberging, opslagvoorziening of erfverharding. 

Voor ondergrondse mestbassins is geen kwaliteitsverklaring nodig (zie hieronder). Ondergrondse mestbassins die zijn voorzien van een afdekking die als vloer kan fungeren hoeven niet te worden gekeurd.

Bovengrondse mestopslag
Alle overige mestbassins worden beschouwd als bovengrondse mestbassins. Bovengrondse mestbassins moeten zijn aangelegd overeenkomstig de BRL 2342.

Kwaliteitsverklaring
Bovengrondse mestbassins moeten tevens zijn voorzien van een kwaliteitsverklaring, waaruit blijkt dat het mestbassin en de afdekking zijn uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342. Ook staat hierin vermeld wat de ‘referentieperiode’ mestbassins is. In deze -van te voren vastgestelde- periode van 5, 10 of 20 jaar (afhankelijk van het gebruikte materiaal) moeten mestbassins blijven voldoen aan de gestelde eisen.
Een kwaliteitsverklaring wordt afgegeven door een instelling die is geaccrediteerd op basis van BRL 2342. Bij aanschaf van een mestbassin levert de leverancier een kwaliteitsverklaring waaruit blijkt dat het mestbassin aan BRL 2342 voldoet.

Keuring na afloop referentieperiode
Bestaande en nieuwe bovengrondse mestbassins (opgericht na 1 januari 2013) moeten worden gekeurd voordat de referentieperiode die is vermeld op de kwaliteitsverklaring afloopt. Deze keuring is voorbehouden aan bedrijven met een erkenning voor het keuren van mestbassins op grond van het Besluit bodemkwaliteit op grond van de BRL 2344.


Klik hier voor de Erkende bedrijven.

Overgangsrecht
Bestaande mestbassins (opgericht vóór 1 januari 2013) moeten blijven voldoen aan de technische eisen die op het moment van oprichten van toepassing waren op grond van een vergunning of Algemene Maatregel van Bestuur (Besluit akkerbouw, Besluit mestbassins, Besluit landbouw of Besluit melkrundvee). De ondernemer moet dit kunnen aantonen met een verklaring van de installateur.

Opslag vloeibare kunstmeststoffen bij open en bedekte grondteelten
Voor de eisen die worden gesteld aan de opslag van vloeibare kunstmeststoffen wordt onderscheid gemaakt tussen de opslag in verpakking en de opslag in een bovengrondse opslagtank. Als de opslag in verpakking plaatsvindt binnen het kader van agrarische activiteiten dan gelden afwijkende (lichtere) eisen: vloeistofkerende vloer of lekbak.