Homepage / Opslagtanks en mestbassins / Bovengrondse opslagtanks
Bovengrondse opslagtanks

Eisen aan bovengrondse tanks
De eisen voor bovengrondse tanks zijn opgenomen in de PGS 30, PGS 31 en BRL SIKB 7800.

De PGS 30 is van toepassing op de drukloze, bovengrondse opslag van vloeibare brandstoffen en/of minerale olieproducten in één of meer tanks en de hieraan gekoppelde afleverinstallaties voor kleinschalige aflevering. In de publicatiereeks wordt op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid.

In PGS 31 zijn regels opgenomen voor installaties voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte chemicaliën en brandstoffen). Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn het ontwerpen, bouwen, gebruiken (in werking hebben), onderhouden en inspecteren/herclassificeren van installaties. Doel is om met deze regels een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu te realiseren. Het vereiste beschermingsniveau is bepaald op basis van de stand der techniek. Deze is bepaald voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen (samenstel van preventieve, preparatieve, en repressieve voorzieningen) en arbeidsmiddelen.

De BRL SIKB 7800 staat in de markt bekend als de REIT-regeling (voorheen BRL K-903). Hierin zijn de eisen opgenomen die installateurs van tankinstallaties moeten hanteren bij het ontwerpen, installeren en onderhouden van een onder- of bovengrondse tankinstallatie die wordt bestemd voor vloeistoffen en dampen.

Dat is van belang voor zowel de (type B) bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit als voor de vergunningplichtige bedrijven (type C bedrijven). Het Activiteitenbesluit verplicht hen om ondergrondse en bovengrondse installaties voor de opslag van chemicaliën en vloeibare brandstoffen onder certificaat te laten installeren. Dat gebeurt door een volgens BRL SIKB 7800 gecertificeerde installateur. Nadat de installateur de installatie heeft aangelegd volgens het voorschrift kan een installatie-certificaat worden afgegeven door de installateur. Daarbij houdt de certificerende instelling toezicht op de kwaliteit van het geleverde werk van de installateurs.

Voor meer informatie over de aanleg, het onderhoud en de keuring van bovengrondse tanks, leidingen en appendages wordt verwezen naar reit.nl die ook onder het beheer van SIKB valt.