Homepage / Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving

De regelgeving op het gebied van bodembescherming is verspreid over een aantal wetten en regelingen. Welke regels er van toepassing zijn, is afhankelijk van uw situatie. Bent u als ondernemer milieu-of omgevingsvergunningplichting op grond van de Wet Milieubeheer/Wabo? Dan dient u uw vergunning te raadplegen voor de bodembeschermingsvoorschriften. Deze voorschriften zijn gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Voor de meeste ondernemers geldt dat zij meldingplichtig zijn op grond van het Activiteitenbesluit. In dat geval zijn de bodembeschermingsvoorschriften opgenomen in Activiteitenbesluit- of de daarbij behorende Activiteitenregeling.
Via de website www.aimonline.nl kunt u aan de hand van een vragenboom over uw eigen bedrijfsactiviteiten, nagaan welke pakket aan bodembeschermingsregels voor u gelden.

Informatie over het Activiteitenbesluit

Informatie over de Publicatiereeks gevaarlijke stoffen

Informatie over inspectierichtlijnen kunt vinden op www.sikb.nl