Homepage / Inspectie opslagtanks en mestbassins / Keuring bovengrondse tanks
Keuring bovengrondse tanks

Keuring van bovengrondse tanks conform PGS 30 en de BRL SIKB 7800 (voorheen BRL K-903)
In het Activiteitenbesluit is geregeld dat bovengrondse opslagtanks voor vloeibare brandstoffen en afgewerkte olie gekeurd worden volgens PGS 30 (die vervolgens doorverwijst naar de BRL SIKB 7800) . Dat betekent dat een tank binnen 15 jaar na installatie gekeurd moet worden.

In het kader van overgangsbeleid hebben bestaande bovengrondse opslagtanks (tanks die zijn opgericht voor 1 januari 2000) een keuringstermijn van 15 jaar gekregen. Alle bestaande tanks moeten dus uiterlijk 1 januari 2015 gekeurd zijn. 
Bovengrondse tanks die voor 1 januari 2000 in gebruik zijn genomen en die (door het ontbreken van een mangat of inspectieopening) niet volgens de PGS 30-normen gekeurd kunnen worden, moeten uiterlijk 1 januari 2015 buiten gebruik zijn gesteld.
Dit kan behalve auto- en truckbedrijven ook revisiebedrijven, motorfietsbedrijven en agrarische en loonbedrijven aangaan.

Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om de status van de bovengrondse opslagtank(s) na te gaan en deze te laten keuren. Het is  verstandig om de bovengrondse tanks die niet meer voldoen aan de eisen te verwijderen. Dit houdt in dat de tank gereinigd dient te worden en vervolgens moet worden afgevoerd. Zowel reiniging als afvoer van een tank dient te geschieden door een erkend bedrijf. Van het reinigen en afvoeren van een tank moet u altijd een bewijs van sanering en afvoer ontvangen.

Zo worden problemen bij eventuele milieucontroles voorkomen. Overigens kan bij calamiteiten de verzekeraar moeilijk doen omdat er  sprake is van een niet goedgekeurde opslag van brandstof als de tank niet tijdig gekeurd (of verwijderd) is.

Versoepeling regels bovengrondse afgewerkte olietanks 
Met ingang van 1 januari 2015 hoeven bovengrondse opslagtanks voor afgewerkte olie niet meer te voldoen aan PGS 30 en de BRL SIKB 7800 en zijn bodembeschermende voorzieningen overeenkomstig de NRB 2012 voldoende. Eén van de belangrijkste eisen die komt te vervallen is dat de constructie van de opslagtank voldoet aan BRL SIKB 7800. Er is geen tank- en installatiecertificaat meer nodig. 

Voor bestaande opslagtanks met afgewerkte olie is de (her)keuringsplicht vervallen die in veel gevallen betekend zou hebben dat de tank voor 1 januari 2015 vervangen had moeten worden door een BRL SIKB 7800 gecertificeerde tank. Deze tanks mogen dus gewoon blijven staan.

Voor meer informatie over de aanleg, het onderhoud en de keuring van bovengrondse tanks, leidingen en appendages wordt verwezen naar reit.nl die ook onder het beheer van SIKB valt.